За банките

За банките

Независимо от това, че банките съществуват много отдавна във времето, въпросът за тяхната същност си остава дискусионен. Основните аспекти от дейността на банките са следните:

  • Те са хранилище за пари
  • Те представляват организация, учреждение
  • Те са орган на икономическо управление
  • Те са борсов агент
  • Те са кредитно предприятие

Произход на банките

Думата банка произлиза от итал. (Banco – пейка, маса, на която са разполагали монети за смяна) – финансова и кредитна организация (1), която произвежда различни видове операции с пари и ценни книжа и предоставя финансови услуги на правителството, юридическите и физическите лица. Банката е търговско (2)юридическо лице.

Според икономическата енциклопедия, банките са система, която служи за натрупване (пари, информация и др.)

Те са и кредитно-финансова организация, акумулираща парични средства , предлагаща кредити, осъществяваща парични транзакции, извършваща операции със злато, чужда валута и други функции.

Според закона, банката е кредитна организация, която притежава изключителното право да осъществява в съвкупност следните банкови операции: привличане на съхранение на парични средства на физически и юридически лица, влагане на паричните средства от името на банката и за сметка на банката при условие за възвръщаемост, откриване и поддържане на банкови сметки на физически и юридически лица.

Икономическата теория за банките

Съвременната икономическа теория разглежда банките като особен вид финансови посредници. Банките, като особени финансови посредници се характеризират със следните признаци:

  1. Те, както и всички финансови посредници осъществяват обмен със записи на заповеди
  2. Банките формират собствени записи на заповеди на основата на високо ликвидни и фиксирани за размера депозити. В качеството на финансов посредник, банките поемат върху себе си безусловни задължения с фиксирани суми за заем пред юридически и физически лица.
  3. Банките като депозитни финансови посредници имат високо ниво на „финансов ливъридж“, т.е. дял на заемните средства в структурата на пасивите.
  4. Банките имат право да откриват и обслужват разплащателни, текущи, валутни и други сметки, да издават безналични платежни средства и на тази основа да осигуряват функционирането на платежната система
  5. Банките управляват паричните потоци

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *