Как се осъществява едно клинично проучване

Как се осъществява едно клинично проучване

Проспективно проучване се провежда чрез разделяне на участниците на групи, които ще или няма да получат изследваното лекарство, преди да настъпи резултатът. За разлика от това, ретроспективно (историческо) клинично проучване разглежда резултатите от предишни клинични проучвания, т.е. резултатите настъпват преди началото на изследването.

Как се осъществява едно клинично проучване

В зависимост от броя на изследователските центрове, в които се провеждат изследвания в съответствие с единен протокол, изследванията могат да бъдат едноцентрови и многоцентрови. Ако едно проучване се провежда в няколко държави, то се нарича международно.

Паралелно проучване сравнява две или повече групи субекти, един или повече от които получават изследваното лекарство, а една група е контролната група. Някои паралелни проучвания сравняват различни лечения, без да включват контролна група. (Този дизайн се нарича независим групов дизайн.)

Кохортното проучване е наблюдателно проучване, при което избрана група хора (кохорта) се наблюдава за определен период от време. Сравняват се резултатите от субекти в различни подгрупи на дадена кохорта, тези, които са имали или не са (или са получавали в различна степен) лечение с изследваното лекарство. В проспективно кохортно проучване кохортите се съставят в настоящето и се следват в бъдещето. В ретроспективно (или историческо) кохортно проучване кохортите се съпоставят от архивни записи и техните резултати се проследяват от тогава до настоящето.

Проучване случай-контрол (синоним: казус)

Сравнява хора с определено заболяване или резултати („случай“) с хора от същата популация. Които нямат заболяването или които не са имали този резултат („контрол“), с целта да се идентифицира връзката. Между резултата и предишното излагане на определени рискови фактори. В проучване от серии от случаи се наблюдават множество индивиди. Обикновено получаващи едно и също лечение, без да се използва контролна група. При описанието на случая (синоними: случай от практиката, история на заболяването, описание на единичен случай). Се провежда изследване на лечението и резултата при едно лице.

Понастоящем се дава предпочитание на такъв дизайн на клинични изпитвания на лекарства. Който предоставя най-надеждните данни, например при провеждане на проспективни контролирани сравнителни рандомизирани и, за предпочитане, двойно-слепи проучвания.